git

git 學習筆記

這裡我們要介紹 git 這個分散式版本控制軟體. 有人可能會聽過 ‘github’. 不過這邊要提醒一下 git 跟 github 是不一樣的兩件事. 簡單的說 git 是一個軟體, 而 github 則是提供線上 git 服